Deklaracja PIT 39

Deklaracja PIT 39 : zbycie nieruchomości.

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami.

Deklarację PIT 39 należy złożyć do 2 maja 2023 r.

Nawet jeżeli podatnik zbył nieruchomość w trakcie roku, deklaracji PIT 39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu. Zaliczka, zadatek, kaucja z tytułu umów przedwstępnych nie powoduje obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku.

W przypadku nieruchomości od , których nabycia lub wybudowania upłynęło 5 lat (liczone od końca roku nabycia) przychód nie podlega opodatkowaniu. U podatników zbywających nieruchomość kupioną z wybudowanym następnie na niej budynkiem, datą nabycia jest data kupna gruntu. Nie zaś data oddania do używania wybudowanego budynku.

W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany na PIT-39.

Wspólne rozliczenie.

Małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, objętą wspólnością majątkową małżeńską – złożą 2 deklaracje. Każdy wykaże przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Wysokość podatku i podstawa opodatkowania.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym – 19% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania pozostaje dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia(akt notarialny, ogłoszenia o zbyciu, koszty pośrednictwa).
Uzasadnione musi być obniżenie ceny poniżej wartości innej niż rynkowa. Jeśli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej. Jeśli odbiega od wartości rynkowej ze względu na szczególne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być wskazane w umowie.

Koszty zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady. Nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny uważa się:

1. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania
2. kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dokumentacja

Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych. Do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie. W stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Zwolnienia

W deklaracji wykazać musisz kwotę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (z tytułu przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego). Nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe.

Przekaż 1,5% Swojego Podatku

Aplikacja dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach. Daje również możliwość na przekazanie 1,5% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja dostępna na tej stronie ułatwia przekazanie 1,5% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 39 Online

Deklaracja PIT-39

Bezpłatny Program PIT 2023/2024