Deklaracja PIT 39

Deklaracja PIT 39 : zbycie nieruchomości

Deklarację PIT-39 składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami.

Deklarację PIT 39 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 r.

Nawet jeżeli podatnik zbył nieruchomość w trakcie roku, deklaracji PIT 39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu. Zaliczka, zadatek, kaucja z tytułu umów przedwstępnych, a także podpisanie umowy sprzedaży czy zamiany nie powoduje obowiązku wpłacania zaliczki na podatek w trakcie roku.

Na druku PIT 39 składanym za rok 2021 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2021 i 2021.

W przypadku nieruchomości od , których nabycia lub wybudowania upłynęło 5 lat (liczone od końca roku nabycia) przychód nie podlega opodatkowaniu. U podatników zbywających nieruchomość kupioną z wybudowanym następnie na niej budynkiem (np. domem), datą nabycia jest data kupna gruntu, a nie data oddania do używania wybudowanego budynku.

W przypadku prowadzącego działalność, przychód ze sprzedaży nieruchomości może być rozliczany na PIT-39.

Wspólne rozliczenie

Małżonkowie sprzedający wspólnie nieruchomość, objętą wspólnością majątkową małżeńską – złożą 2 deklaracje, każdy wykaże przychód ze swojego udziału we współwłasności.

Wysokość podatku i podstawa opodatkowania

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym – 19% podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania pozostaje dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów uzyskania.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia(akt notarialny, ogłoszenia o zbyciu, koszty pośrednictwa).
Uzasadnione musi być obniżenie ceny poniżej wartości innej niż rynkowa. Jeśli cena znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Jeśli odbiega od wartości rynkowej ze względu na szczególne przyczyny (np. stan nieruchomości, obciążenia hipoteczne), powinny one być wskazane w umowie, ewentualnie wskazane organowi skarbowemu.

Koszty zbycia stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.
Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się:

1. udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania
2. kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dokumentacja

Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych. Koszty nabycia lub koszty wytworzenia są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.

Zwolnienia

W deklaracji wykazać musisz kwotę zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia tej nieruchomości lub prawa majątkowego nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe wskazane w ustawie.

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja PITAX oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 39 Online

Deklaracja PIT-39

Bezpłatny Program PIT 2021/2022