Deklaracja PIT 37

Deklaracja PIT 37: praca, zlecenie, dzieło, emerytury (na podstawie PIT 11 i PIT 40A)

Deklaracja PIT 37 przeznaczona jest dla podatników, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników.
W takim przypadku rozliczenia za umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy dokonują tzw. płatnicy – np. pracodawcy, zleceniodawcy itp.
Podatnik uzyskuje wówczas kwotę netto i odprowadza zaliczek na podatek, a deklarację PIT 37 sporządza na podstawie przesłanych mu przez płatnika informacji PIT-11.
Podatnik wypełniając deklarację PIT 37, wykazuje kwoty z PIT-11 oraz wskazuje przysługujące mu ulgi i odliczenia.

Deklarację PIT 37 składa się do 30 kwietnia 2022 r.

UWAGA:
Jeżeli podatnik posiada umowy, z tytułu których w trakcie roku samodzielnie musi rozliczać zaliczki na podatek – wówczas nie korzysta z deklaracji PIT 37. Wszystkie zarobki podlegają wówczas co do zasady sumowaniu w innej deklaracji, np. w PIT-36.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Rozliczając się łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, można rozliczać się na druku PIT 37. Pod warunkiem, że podatnik, jak i jego małżonek są uprawnieni do rozliczania się na deklaracji PIT 37.
Jeżeli którykolwiek z małżonków nie może rozliczać się na druku PIT 37, lecz może składać PIT-36 – małżonkowie składać będą łącznie PIT-36.

W przypadku posiadania dziecka, które pracowało zarobkowo w trakcie roku podatkowego – doliczając jego dochody – należy złożyć deklarację PIT-36 łącznie z PIT/M, nawet jeśli bez dochodów małoletniego, podatnik składałby deklarację PIT 37.

Przychody z zagranicy

Jeśli podatnik pracuje poza terytorium RP i nie jest zatrudniony przez polskiego pracodawcę oddelegowującego Cię do pracy za granicę, składa co do zasady Deklarację PIT 36.
Przychody z pracy poza RP można rozliczyć na Deklaracji PIT 37 tylko w przypadku, gdy przychody te rozliczane są przez polskiego płatnika.

Rozliczenie przez pracodawcę

Możliwe jest, by deklarację złożył za Ciebie pracodawca czy zleceniodawca.
Do dnia 10 stycznia musisz złożyć pracodawcy PIT 12. O dacie doręczenia decyduje data nadania pisma.

Rozliczenie przez organ rentowy

Możliwe jest, by deklarację złożył za podatnika organ rentowy.
Organ rentowy rozlicza wówczas podatnika na deklaracji PIT 40A.

Podatnicy wspólnie rozliczający się z małżonkiem lub rozliczający się jako osoba samotnie wychowująca dziecko powinni złożyć oświadczenie, na podstawie którego organ podatkowy wystawia PIT 11A, a następnie złożyć standardowo deklarację podatkową.
UWAGA:
PIT 40A, jak i PIT 11A uprawniają do złożenia później deklaracji PIT 37.
Możliwe jest zatem złożenie PIT 37, gdy podatnik korzysta z ulg i odliczeń wskazanych w ustawie o PIT.

Deklaracja PIT 37: Podsumowanie

PIT 37 składają podatnicy którzy:
1. uzyskali przychody za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

a) wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
b) emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
c) świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
d) należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
e) zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
f) stypendiów,
g) przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
h) przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
i) świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
j) należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
k) należności z umowy aktywizacyjnej,

2. nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
3. nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
4. nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Przekaż 1% Swojego Podatku

Aplikacja PITAX oprócz tego, że dba o to, by podatnik nie zapomniał o przysługujących mu ulgach i odliczeniach i daje możliwość na przekazanie 1% podatku dla Fundacji Rodzice Przyszłości. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% naszej OPP, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

Rozlicz PIT 37 Online

Deklaracja PIT 37

Pobierz Bezpłatny Program PIT 2021/2022